Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

participatieplezierWat je ook van de gemeente Groningen kunt zeggen, in ieder geval niet dat ze er stil zitten. En ook niet dat ze geen werk maken van participatie. Wat er ook aan voorstellen ligt, elke keer krijgt de bevolking de kans zich er over uit te spreken. We zien dan dat zoiets bij de zogenaamde Slimme Fietsroute prima werkt.

Het team van Simone Krizons heeft goed geluisterd naar de opmerkingen van de bewoners bij de inloopgelegenheden, met als onder andere het gevolg dat het Mesdagplein niet wordt geasfalteerd en dat er aan de nauwe doorgang tussen H.W. Mesdagplein en Kraneweg wat zal worden gedaan.

Maar nu ligt de vraag voor in wat voor vorm de participatie m.b.t. de verbetering van een aantal lastige kruisingen gestalte kan krijgen. En hoe het gemeentelijk voornemen hierover kan worden gewaardeerd.

Groningen kent een behoorlijk aantal kruisingen met, zoals dat tegenwoordig heet, een uitdaging; in de Schilderswijk zijn dat de volgende:

1. A-weg, rotonde: te hard rijdende auto’s vanuit de stad, fietsoversteek gevaarlijk (in kader van slimme fietsroute is dit een aandachtspunt maar wordt niet concreet aangepakt)

2. Friesestraatweg, kruising met Hoendiep: fietsers komen van verschillende kanten, onoverzichtelijk

3. Friesestraatweg/Rembrandt van Rijnstraat: gevaarlijke oversteek voor scholieren, er wordt te hard gereden op de Friesestraatweg

4. Hofstede de Grootkade: is erg breed, waardoor er te hard wordt gereden

5. Wilhelminakade/Prinsesseweg/Jaagpad/H. Colleniusbrug: onoverzichtelijk kruispunt (in kader van slimme fietsroute is al een oplossing bedacht tvdm)

6. Kraneweg: zebrapaden weg (inmiddels weer opnieuw geschilderd tvdm)

7. Nieuwe Blekerstraat: woonerf waar ondanks drempels wordt gejakkerd

8. Rembrandt van Rijnstraat: oversteek met Hoendiep, m.n. tussen 8.15 en 8.30 veel aanrijdingen

9. Jan Steenstraat: niet toegelicht

Deze opsomming is tot stand gekomen door opmerkingen in raadsfracties, twitter en facebook. Echt ‘van onder op’ zou je kunnen zeggen. Verkeersdeelnemers geven ervaringen door, raadsfracties leggen hun oor te luisteren. Wat nu (ik schrijf dit op 15 mei) de gemeente voorstelt als de volgende stap is het door de raad organiseren van een openbare hoorzitting om zich aldus breed te laten informeren over wat er in de stad leeft met betrekking tot verkeersveiligheid (mijn cursivering tvdm). Wijk- en bewonersorganisaties worden uitgenodigd aan te geven of bovengenoemd beeld van twitter en facebook wordt herkend; tevens wordt hun gevraagd in welke richting oplossingen moeten worden gezocht (met in het achterhoofd de beperkte financiële middelen). En dat alles in een tijdsbestek van 3 tot 5 minuten.

Wat kan van een dergelijke sessie worden verwacht? Een prioritering bijvoorbeeld voor de hele stad Groningen? Wordt die dan bepaald door de welsprekendheid van de diverse afgevaardigden of zouden er ook meer inhoudelijke overwegingen een rol kunnen spelen? Bijvoorbeeld het aantal ongevallenmeldingen, de drukte op de kruispunten en eventueel als een toef slagroom op de zure bessen het oordeel van experts? Een expertmeeting met raadsleden en de wethouder heeft al plaatsgevonden op 4 april 2017. Dan blijft er nog maar één vraag over: waarom niet nu al aan de slag gegaan? Waarom nog zoeken naar draagvlak dat er al lang is? En waarom, iets concreter, zouden raadsfracties zich nog breed moeten laten informeren over wat er in de stad leeft met betrekking tot verkeersveiligheid, zoals de uitnodiging stelt? Daar is toch een goed functionerend gemeentelijk apparaat voor dat met concrete voorstellen en programma’s komt?

Tom van der Meulen