Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

 • Slider_01.jpg
 • Slider_02_Kostverloren.jpg
 • Slider_03.jpg
 • Slider_04_Kostverloren.jpg
 • Slider_05.jpg
 • Slider_06_Kostverloren.jpg

Wijkwethouder Roeland van der SchaafIn de week van 15 tot 19 mei heeft de wijkwethouder Roeland van der Schaaf een tweetal bezoeken gebracht aan de wijkpartners in de Schilderswijk.

 

Op maandagochtend 15 mei in Kostverloren en op vrijdagochtend 19 mei in de Schildersbuurt.

De afspraken die toen zijn gemaakt, zijn door Frank Brander (stadsdeelsecretaris gemeente Groningen) opgeschreven, waarvoor dank.

Ze zijn te vinden onder de Lees meer-knop

 

15 mei wijkbezoek wijkwethouder Roeland van der Schaaf aan Kostverloren

Locatie: De BSO

9u – 12:30 uur

De BSO (Judith)

 • De BSO is 25 jaar, op 16 juni wordt dat gevierd. De BSO krijgt een nieuwe naam en een nieuw logo
 • We hebben het overleg in de nieuwe multifunctionele ruimte van de BSO, deze plek kan voor allerlei wijkzaken gebruikt worden.
 • Kostwinning: samenwerking BSO, de school en Stichting van Ostade. Er ligt een document met voorstellen voor verbindingen en combinaties. Bijvoorbeeld gebruik maken van ateliers in De BSO, een ontmoetingsfunctie voor de wijk in De BSO, en nieuwbouw
 • Participatiebanen
 • Is moeilijk contact te krijgen met gemeente en deelnemers voor participatiebanen

Actiepunten:

 • Roeland: Signaal meenemen dat participatiebanen moeizaam tot stand komen
 • Gebiedsteam: uitzoeken of 2-jaarstermijn participatiebanen een landelijke of gemeentelijke verplichting is.
 • WIJ-team: aanbod om te helpen, iemand vanuit Werk & Inkomen is sinds kort aangesloten in het WIJ-team.

Duurzame verlichting in de wijk (Jacob Bolhuis)

 • Wens om portiekverlichting en licht op straat en kunst te verduurzamen naar led
 • Als het van onderop komt dan kan de gemeente en Grunneger Power dat stimuleren

Actiepunten:

 • Jacob neemt contact op met Nijestee

Verkeer (Rudy, Hein)

 • De kruising Hoendiep / Friesestraatweg wordt als onveilig ervaren. Een rotonde is al eens bekeken, dit was onhaalbaar.
 • De fietsdoorsteek Herman Collenius / Aweg wordt als onveilig ervaren. Fietsers zouden voorrang moeten krijgen.
 • Sluiproute Kraneweg - Jan Steenstr - Rembrandt van Rijnstr - ventweg Hoendiep is tijdens de spits druk en er wordt te hard gereden.

Actiepunten:

 • Gebiedsteam: er wordt een verkeersplan gepresenteerd op 23 mei (?), uitzoeken of de kruisingen (H/F en H/H) zijn meegenomen. Welke opties zijn destijds allemaal bekeken en wat is er eventueel mogelijk?
 • Wijkraad: knelpunten verkeerkruisingen schriftelijk naar de gemeente sturen.
 • Gebiedsteam: informeren naar snelheidsbeperkende maatregelen
 • Gebiedsteam: informeren naar Rembrandt van Rijnstraat opnemen in strooiroute

Papiercontainer Jan Steenstraat - Rembrandt van Rijnstraat

 • Deze zit vaak vol.

Actiepunten:

 • Gebiedsteam: informeren of er een extra papiercontainer geplaatst kan worden?

Kunstobjecten R. van Rijnstr (Jacob), Sportplekken (Grietje), en speelplekken voor kleine kinderen (Hermina)

 • Er zijn verschillende wensen voor meer kunst en sport- en speelplekken in de wijk. Plannen kunnen bijvoorbeeld meegenomen worden in ‘Kostwinning’. Voldoende draagvlak in de wijk is belangrijk.

Aanwezig:

Grietje Scholtens, Jacob Bolhuis, Marten Vos, Frank Brander, Martijn de Jong Posthumus, Paulien Többen, Judith Lechner, Joop Dollekamp, Roeland van der Schaaf, Roelof Hadderingh, Maria van dijk, Rudy Heddema, Eddy Buwalda, Harmina de Wit, Hein Pronk

=====================================================================================================================

 

Vrijdag 19 mei 9:00 – 12:30 uur

Wijkbezoek Roeland van der Schaaf aan de Schildersbuurt

Locatie: Op Mars, H.W. Mesdagstraat 72

 1. kwaliteit van renovatie. Volgens mij is het officieel verplicht om houten kozijnen te plaatsen. Er worden bij studentenhuizen echter vaak kunststof kozijnen geplaatst (zie recent aan de Jozef Israelstraat 5).

Antwoord: in het beschermd stadsgezicht is dit vergunningplichtig aan de voorzijde. Dus is een welstandsbeoordeling nodig. Het gaat niet om materiaal, maar om de uiterlijke verschijningsvorm. Afkeuren op basis van plaatsing, uitstraling van het materiaal, de textuur, de profilering en de detaillering kan wel. Kozijnwijzigingen worden dan ook veelvuldig afgekeurd, waarna veelal een gewijzigde uitvoering wordt voorgesteld. De wijkraad of het betreffende Schilderskwartier zou kunnen dienen als klankbord en/of aanspreekpunt om het gesprek in de buurt te faciliteren als dit wordt gevraagd. Melding is hoe dan ook van belang, zodat inspecteurs eventueel kunnen handhaven.

 1. Onderwerp watertoren en impact op omgeving? Stand van zaken? Komt er nog een voorlichtingsbijeenkomst? Handhaven “orde en netheid” op semi-publieke tuin ?

Antwoord: voorlichting is van belang. Als dat niet door ontwikkelaar gebeurt, dan dringt de gemeente daar op aan. Het definitief besluit op de zienswijze en vergunning volgen deze maand. De beantwoording heeft langer geduurd, o.a. door de slimme fietsroute en het uitzoeken van het parkeervraagstuk.

De vrees is dat er kamerverhuur ontstaat. Daar is de gemeente op tegen.

 1. De wethouder zei jl. in het DvhN dat hij verhuurders, die zich misdragen aan wil pakken? Aanpakken betekent: geen vergunningen meer om iets te verhuren (ook intrekken vergunningen is mogelijk). Termen die wethouder bij “misdragen” noemt zijn dezelfde die eerder (door hem) zijn genoemd: bedreigen, intimideren etc. Dit is 1-op-1 gekoppeld aan verhuurder Wim de Vries (Sikkom en VPRO en eerder in DvhN) wordt aan hem straks dan toch vergunning (ook al is het voor 50%) verleend voor watertoren?

Antwoord: De gemeente is/was geen eigenaar van de watertoren, dus er is geen invloed op de verkoop. Er kan geen antwoord gegeven worden op individuele handhavingsgevallen.

 1. Het Argos interview; welke maatregelen kan de gemeente nemen tegen intimiderende pandjesbazen. Kan de gemeente de macht en invloed van pandjesbazen beperken.Antwoord: Er kan geen antwoord gegeven worden op individuele handhavingsgevallen. De wijkwethouder is van mening dat de gemeente te weinig mogelijkheden heeft om dergelijke situaties aan te pakken.

 1. Schildersbuurt is een fietswijk; knelpunten oude wrakken fietsen vaker signaleren, wild parkeren etc. Actie : door buurtconciërge in te zetten. Hoe lossen we het grof vuil op wat bij de afvalbakken blijft staan, komt voor bij verhuizingen. Geluidsoverlast; geluid-neutraal: welke maatregelen, richtlijnen kan de gemeente toepassen.(decibel) Wens voor bovengenoemde punten een: Buurtconciërge: participatiebaan

Antwoord grofvuil: Melden van fietswrakken, grofvuil en overlast kan op vele manieren, en doe dat vooral want dan wordt er actie ondernomen. Dat kan via:

 

  • Whatsapp 06 - 12 82 39 73

 

 

 

  • Het algemene nummer van de gemeente 14050

 

Grofvuil wordt niet meer gratis opgehaald. Daardoor is op sommige plekken meer overlast ontstaan. De gemiddelde overlast in de stad is niet toegenomen. Als de gemeente weet dat er grofvuil gedumpt is kan dat ook worden meegenomen als er ruimte is op de wagens.

Actiepunten

 • Bewoners: melden bij de gemeente als de banken op het Jozef Israelplein nog niet weggehaald zijn.

Antwoord geluid: we zijn op bezoek geweest in een aantal huizen. Er wordt veel geluidsoverlast ervaren, vooral in de Jozef Israëlstraat. Dit komt door gedrag, maar ook door slecht onderhoud en slechte isolatie. Er is een subsidieregeling voor geluid reducerende maatregelen. Een idee is om gezamenlijk met bewoners (inclusief studenten) een schouw te houden en de problemen te inventariseren.

Actiepunten

 • Gemeente: zoekt uit welke richtlijnen en mogelijkheden er zijn in het bouwbesluit om te handhaven? Daarbij aangetekend dat er wel gemeld moet worden.
 • WIJ-team: inventariseert de mogelijkheden voor een buurtconciërge middels een participatiebaan om een rol te spelen in het melden en opruimen.

 1. Hoe kan de gemeente zorgen dat wijkbewoners met het ouder worden kunnen blijven wonen in hun buurt/wijk

Antwoord: Het programma ‘Lang zult u wonen’ geeft inspiratie en hulp bij dit onderwerp. Op 2 februari is hierover een bijeenkomst geweest aan het Ged Zuiderdiep 98. Op de website is meer informatie te vinden. Op 2 juni is er nog een bijeenkomst in Groningen, in Beijum: https://www.langzultuwonen.nl

Regio Groningen-Assen (http://ruimte-om-te-bouwen.nl/) en Gemeente Groningen ondersteunen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Ook is KUUB (http://www.kuub.info) een partij die dit ondersteunt.

 1. Onderhoud panden: Toezicht controle op veiligheid en onderhoudsstaat tevens voor behoud van de mooie architectuur: Inzet gemeente bouwinspecteur.

Actiepunten

 • Bewoners, gemeente: een schouw door de wijk plannen met de wijkwethouder, welstandsambtenaren en handhavingsambtenaren.

 1. Woningvoorraad: Schildersbuurt.

 1. Kruispunt Hoendiep-Friesestraatweg: zeer gevaarlijk Ook de verkeerssituatie op de 'vierkante rotonde' (A-weg-Hoendiep-Eendrachtskade) is minder gelukkig en heeft zich in de loop der jaren verergerd. Meningen daarover kunnen verschillen, maar erg soepel loopt het daar niet. Beide kruispunten inbrengen Punt over het busverkeer over de Kraneweg. Waarom moet dat vastgelegd zijn op 50km per uur? In de Oosterstraat is dit ook niet het geval en op deze weg met alle mogelijke verkeersdeelnemers zou dit toch iets beter aangestuurd kunnen worden. Een vloeiende beweging van bijvoorbeeld 30km is beter dan een stotende van 50 !

Bij de herinrichting Kraneweg is goed samengewerkt met de gemeente. Een pluim aan Herman Peletier en Jans Oeben. De Kraneweg wordt ervaren als een gevaarlijke, maar belangrijke verkeersader. Een wens is om snelheidsbeperking toe te passen.

Antwoord: 40 km/h bestaat niet, 30 km/h is niet wenselijk, i.v.m. de busroute.

Actiepunten

 • Bewoners: aanleveren verkeersknelpunten Schildersbuurt
 • Gemeente: aandacht voor oversteek Herman Colleniusstraat – Kraneweg bij de snelle fietsroute.

10. Convenant en derde partij; indien er panden verkocht (Watertoren Berend Botje) etc) worden in de wijk willen wij graag in een vroegtijdig stadium gekend worden en meedenken over eventuele mogelijkheden en functies die bijdragen voor de leefbaarheid van onze wijk.

11.Ontmoetingsruimte in de Schildersbuurt; Verzoek aan de gemeente om mogelijkheden te creëren voor een buurtpandje/ontmoetingsruimte in de Schildersbuurt (ruimte bv in pand MJD of een deel van een behuizing etc). Centrale ligging in de wijk voor meerder functies; bv vergaderen, ontmoeten spreekuur consultatie bureau, Juridisch spreekuur Wijteam: Wat kan het Wijteam voor ons doen ; betekenen ?

Antwoord: ook in de Hortusbuurt / Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt en Kostverloren zijn er wensen voor een buurtruimte. Dit is bekend, maar er zijn nog geen nieuwe plannen. Er zijn op dit moment ruimtes voor de buurt, zoals Op Mars en Kostverloren Kwartier en Rembrandt Caemer.

De diensten van het consultatiebureau worden geleverd door omringende WIJ-teams: Oosterpark, Selwerd en Vinkhuizen. Het WIJ-team in de Schilderswijk is bijzonder omdat het een combinatie met Centrum is. Vaste spreekuren past niet in de gedachte en visie van WIJ Groningen.

 1. Airbnb Schilderbuurt: neemt toe maar moet beheersbaar blijven; toezicht gemeente en beleid hierop. Heeft de gemeente enig zeggenschap over het Airbnb fenomeen? Men verleent een private dienstverlening en dan lijkt het op de studenten situatie voor minder dan 3 kamers?

Antwoord: Op dit moment is er geen beleid omtrent Airbnb. Als onderdeel van het onderzoek naar de hotelsector zal ook Airbnb en short stay worden opgenomen en wordt bepaald of er beleid nodig is.

 1. Pvisie: Actualiseren in de wijk en bij de gemeente. 
 2. Overlast locatie Leger des Heils H.W. Mesdagstraat 58, 58a

Op deze locatie zit een grote groep ex-delinquenten. Er zijn camera’s opgehangen, maar de overlast is teruggekeerd. Er is twee maal per jaar overleg tussen Patrimonium (eigenaar van het pand), Leger des Heils en de Gemeente (stadsdeelcoördinator Chris Niemeijer).

Actiepunten

 • Gemeente: extra overleg inplannen tussen Chris, Leger des Heils, Patrimonium en WIJ-team. Wat kunnen we aan de overlast doen en kunnen de problemen worden opgelost?