Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

zienswijze Bestemmingsplan 42KBVlak voor de kerst 2016 kwam het Inspraakverslag Bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen uit. Dat is de reactie, door de gemeenteraad vastgesteld, op de opmerkingen die er zijn gemaakt op het voorontwerp bestemmingsregels wonen voor binnenstad en de schilwijken. U herinnert zich nog ongetwijfeld de bijeenkomst in het Noorderpoortcollege op 6 januari 2016 waarin dit voorontwerp aan de orde is geweest. De uit de vergadering voortgekomen opmerkingen zijn toen verzameld en geredigeerd en als reactie naar de gemeente gestuurd. Hier volgt een korte samenvatting van wat er met onze opmerkingen is gebeurd.

1. Bevordering gezinsbewoning: B&W willen hierover met bewoners van gedachten wisselen. Wel merkt men op zelf geen woningen te ontwikkelen.

2. Minimumgrootte verzelfstandigde kamerbewoning: van 18 naar 24 m2. Van gemeentewege werd ambtelijk al begin vorig jaar aangegeven dat dit er aan zat te komen.

3. Moratorium instellen op kamerbewoning. B&W geven aan dat er een verbod op intensivering in de regels is opgenomen.

4. Krimpfolie/optoppingen: B&W gaan hierop in door uit te gaan van bestaande hoogte plus 1 meter.

5. Status van beschermd stadsgezicht: B&W geven aan dat dit onderwerp niet zo relevant is voor het onderhavige bestemmingsplan.

6. Bij de omgevingstoets moeten wijkorganisaties betrokken worden, dit in het kader van de in het coalitieakkoord gemaakte opmerkingen over burgerparticipatie. De gemeente kiest echter voor het WIJteam.

7. Diverse tekstuele zaken. Gemeente gaat hierop in, en deels gaat het hier om gemakkelijk te herstellen redacties.

8. Instellen van een voorbereidingsbesluit. Dit is, na een reminder van de drie kwartieren en de wijkraad in april, inderdaad medio 2016 gebeurd. Hiermee worden ontwikkelingen die niet in overeenstemming zijn met het voorgenomen plan, ‘bevroren’.

Dus al met al mogen we vaststellen dat door de gemeente Groningen wel degelijk wat met onze reactie is gedaan. Nu is een bestemmingsplan een tamelijk lastig te doorgronden stuk, en het blijkt ook dat van gemeentewege zelf men wel eens verstrikt raakt in eigen redeneringen. Dus hebben we als kwartieren en wijkraad voor alle duidelijkheid nog maar eens een paar punten opnieuw benadrukt, met de opmerking dat het ons soms ook niet helemaal duidelijk is, maar dat we voor alle zekerheid nog wel even naar voren willen brengen welke kant we uit willen. Zo vind je uiteraard buitenplanse wijzigingsmogelijkheden niet in een bestemmingsplan terug, maar om de binnenplanse afwijkingsmogelijkheden allemaal scherp op het netvlies te krijgen is ook geen sinecure.

Onze per 30 januari 2017 ingediende zienswijze betreft de volgende punten:

1. Naar aanleiding van de inrichting van het pand H.W. Mesdagstraat 23) voor kamerbewoning (de eigenaar beroept zich op een voorbehandelingsprocedure waarop een positief advies was ontvangen): op grond van het voorontwerp van 2015 had de eigenaar kunnen weten dat zijn plannen niet corresponderen met het toekomstige bestemmingsplan. De gemeente had dan ook de aanvraag voor de vergunning aan moeten houden. We pleiten er daarom voor dat niet de datum van de ter inzageligging van het ontwerpbestemmingsplan (december 2016) maar de datum van het voorbereidingsbesluit (juli 2016) hier leidend is in het beoordelen van de aanvraag.

2. 1. In plaats van het WIJteam, dat een loket/instelling is om van gemeentewege de WMO ‘bij de mensen te brengen’ bepleiten wij de inschakeling van de drie kwartieren bij de Omgevingstoets.

2.2. De omschrijving van de Omgevingstoets is niet over de hele linie even transparant: er wordt gekeken naar een aantal criteria die met ‘onder andere’ worden ingeleid, er is sprake van een motivering op grond van openbare informatie maar tegelijk worden ook privacy overwegingen genoemd die zich schuil houden voor de openbaarheid. Op zichzelf onderschrijven we de instelling van de Omgevingstoets, die ongetwijfeld beter past bij de beoordeling van aanvragen tot kamerbewoning dan het strikt hanteren van bijvoorbeeld een 15 % norm in een hele lange straat. Maar enige helderheid is gewenst.

2.3. Moratorium op kamerverhuur. We bepleiten het hanteren van de 15 % norm voor de wijk als geheel als referentie voor het onttrekkingsbeleid van woningen voor kamerbewoning. Uiteraard heeft ook hetgeen bij punt 1 is opgemerkt betrekking op dit item.

3. Tekstuele zaken. Deze betreffen voor een deel verduidelijkingen, en het ophelderen van vragen inzake buitenplanse of binnenplanse procedures in de toelichtende tekst waar wij de weg waren kwijtgeraakt. Ook willen we dat bij omzetting van bedrijvigheid in kamerbewoning de Omgevingstoets wordt ingezet. Mogelijk is dat reeds het geval in het plan, maar voor zekerheid willen we dat nog even bevestigd hebben. Anders is hier aanleiding (net als bij andere punten, waarbij we zeker ook aan punt 1 hechten) tot een beroepsprocedure.

Door Tom van der Meulen