Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01.jpg
  • Slider_02_Kostverloren.jpg
  • Slider_03.jpg
  • Slider_04_Kostverloren.jpg
  • Slider_05.jpg
  • Slider_06_Kostverloren.jpg

azc energieweg onix ontwerpOp 30 maart 2016 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het voorstel om een azc te vestigen aan de Energieweg. Daarna is de voorbereidingsgroep samen met het COA met de uitwerking aan de slag gegaan. Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen. Als u denkt dat ook anderen geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief, wilt u hem dan doorsturen?
Waarom een azc? Is het nog steeds nodig?
Dat er vragen leven over de noodzaak van een azc is begrijpelijk. De instroom van vluchtelingen is afgenomen en in bestaande azc’s en noodopvangen staan bedden leeg.De vraag is echter of de instroom laag blijft. Het blijft onzeker of de afspraken met Turkije stand houden. Ook kan het aantal vluchtelingen dat de route Libië-Italië kiest, fors toenemen: op dit moment bevinden zich zo’n 500.000 vluchtelingen in Libië. Het COA wil voorkomen dat het in dezelfde situatie terechtkomt als vorig jaar rond deze tijd. Toen nam de instroom toe tot zo’n 4000 vluchtelingen per week. Het COA was toen gedwongen tot crisis-noodopvang. Dus voorlopig zet het COA het ontwikkelen van azc’s door, ook aan de Energieweg.
azc klankbordgroep veilige routesKlankbordgroep
Op 11 april 2016 is de klankbordgroep Energieweg gestart. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van organisaties en groepen mensen uit de omgeving van de Energieweg, zoals bewoners ondernemers en directe buren. Ook het COA, de wijkagent en de gemeente hebben zitting in de klankbordgroep. De groep bespreekt ideeën, plannen en ontwerpen voor het azc en de omgeving van het azc. Ook denkt de klankbordgroep mee over hoe de komst van azc-bewoners zo goed mogelijk voorbereid kan worden. De groep denkt mee en geeft advies; besluiten worden genomen door het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad.De klankbordgroep is tot nu toe vier keer bij elkaar geweest. Voor meer informatie zie: https://gemeente.groningen.nl/asielzoekerscentrum-energieweg
Veilige loop – en fietsroutes
Tijdens de informatiebijeenkomst eind vorig jaar in Backbone 050 was dit een belangrijk onderwerp. De klankbordgroep heeft de bestaande loop-en fietsroutes richting binnenstad en Vinkhuizen bestudeerd en kwam tot de conclusie dat er aanpassingen nodig zijn om die routes veilig te maken. Dat geldt met name voor het kruispunt Hoendiep-Atoomweg-Energieweg. Het voorstel is om het kruispunt te voorzien van goede en duidelijke oversteken voor voetgangers en fietsers. Ook worden de trottoirs op verschillende plekken aangepast. U kunt het ontwerp vinden en downloaden op bovengenoemde website.
De voorgestelde oplossingen worden nog met de aanwonenden besproken.Inmiddels heeft de gemeenteraad de financiering van dit project goedgekeurd; er is dus geld beschikbaar voor de aanpassingen van de openbare ruimte. Deze worden in de periode oktober – december 2016 uitgevoerd.
Ontwerp en bouw azc Energieweg

azc energieweg onix ontwerp2Ontwikkelaar Rizoem en Friso Bouw hebben samen met architectenbureau Onix.nl een compleet plan gemaakt voor het azc-Energieweg. Dit plan wordt volledig ingericht opgeleverd, de vluchtelingen kunnen er direct in. Rizoem en Friso betrekken Groningse bedrijven bij deze ontwikkeling, iets waar het gemeentebestuur bij het COA op aangedrongen heeft. Hierboven ziet u een impressie van hoe het er ongeveer uit gaat zien. Zicht vanaf entree. Meer afbeeldingen vindt u op de website. Als het ontwerp wijzigt vernieuwen we de website met de nieuwste plaatjes. Het ontwerpproces is in volle gang. De verwachting is dat het COA eind augustus een definitief besluit neemt, zodat de bouw in de werkplaats kan starten. Het bouwrijp maken van het terrein start medio september, daarna komen de units en wordt het terrein ingericht.De verwachting is dat alle bouwwerkzaamheden rond kerst 2016 klaar zijn. Dus kunnen de eerste vluchtelingen in januari 2017 verwelkomd worden.Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden die de planning beïnvloeden. Op de website vindt u de actuele planning.

Landelijke open azc dag
Op zaterdag 24 september 2016 organiseren het COA en VluchtelingenWerk Nederland voor de tweede keer een landelijke open azc dag. Een groot aantal azc’s opent de deuren en organiseert rondleidingen, muziek, hapjes en tentoonstellingen. De noodopvang aan de Van Swietenlaan 23 in Groningen en het azc in Onnen doen mee aan deze dag. Meer informatie vindt u via de link https://openazc.nl
Op een later tijdstip, als de bouw op het terrein van de Energieweg verder gevorderd is, wordt ook hier een open dag georganiseerd. U leest daar meer over in de volgende nieuwsbrief.
Planologische procedure/omgevingsvergunning/kapvergunning
Rizoem dient na de vakantie de omgevingsvergunning voor de bouw van het azc in. Het azc past planologisch niet in het bestemmingsplan. Aangezien dit een tijdelijke ontwikkeling is, kan dit strijdige gebruik toch worden toegestaan.De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt door de gemeente getoetst. De verleende vergunning wordt vervolgens gepubliceerd. Gedurende zes weken kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend. In de gemeentelijke publicatie ( https://gemeente.groningen.nl/overzicht- omgevingsvergunningen) staat hoe dat moet en welke andere beroepsmogelijkheden er zijn.Het ontwerp is nog niet definitief. Toch is het al bekend dat het onvermijdelijk is dat er een aantal bomen moeten verdwijnen. Ook voor het kappen van bomen wordt een vergunning aangevraagd, waartegen bezwaar gemaakt kan worden.
Vrijwilligerswerk
azc logo coaIn de volgende uitgaven van deze nieuwsbrief geven we meer uitleg over hoe het vrijwilligerswerk wordt georganiseerd. Dat kunnen we pas doen nadat is afgestemd met het COA en de vrijwilligersorganisaties. Als de vluchtelingen in het azc gehuisvest zijn, maakt het COA een inventarisatie aan welke activiteiten behoefte is. De activiteiten worden in samenwerking met vrijwilligersorganisaties georganiseerd. Meestal is dat taalonderwijs, sport & spel en activiteiten die het integreren in de Nederlandse cultuur bevorderen.
Organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en vrijwilligers kunnen gebruiken zijn:
  • Groningen Verwelkomt Vluchtelingen: een vrijwilligersorganisatie die veel activiteiten organiseert;
  • Het Leger des Heils: heeft geregeld mensen nodig om kleding te sorteren voor verschillende bestemmingen;
  • Het Rode Kruis zoekt op dit moment ook vrijwilligers voor werkzaamheden voor vluchtelingen.
Tenslotte
Voordat we de eerste vluchtelingen het azc aan de Energieweg kunnen verwelkomen moet er nog veel gebeuren. Gelukkig kunnen we gebruik maken van professionals en bovendien is er ook nog voldoende tijd.
Met een vriendelijke groet,
Kees Muller, Projectmanager AZC gemeente Groningen